Ziua educatie la Sportiv

http://glsa.ro/arad/213499-ziua-educatiei-la-liceul-sportiv.html

Ziua Educaţiei la Liceul Sportiv

De ziua educației, luni 5 octombrie, în Liceul cu Program Sportiv atât elevii, cât și dascălii s-au bucurat de dezbateri. De asemenea, a mai avut loc premierea dascălilor cu diplome hand-made și personalizate. Masa rotundă a discuțiilor pe tema educației a scos la iveală idei pline de consistență  ale elevilor din clasa a IX-a A, coordonați de profesoara Crina Lazea. Aceștia au  reusit să subinieze faptul că  educația nu este numai practică, ci o minte bine educată, luminată, activă, capabilă să hoinărească liber și mult, este una dintre bucuriile și recompensele existenței umane. La finalul dezbaterii ideile s-au reunit într-o reușită prezentare Power Point pe care au vizionat-o colegii din clasele gimnaziale înainte de activitatea de premiere a profesorilor.

Astfel activitatea de premiere cu diplome confecționate în manieră originală și plină de drag a eleviilor din clasele gimnaziale, a fost coordonată de profesoara Cristina Kuschausen. Acest moment  s-a dovedit plin de emoție și bucurie pentru colegii dascăli.

„Totodată, activitatea a fost colorată de afișul eleviilor din clasele a XII-a , sub coordonarea atentă și artistică a profesoarei Nadina Szakacs. Aceștia au surprins atât elementul informaţional, cât și moral al importanței  educaţiei în viaţă, acesta poate fi cel mai bine conturat prin citatul lui Platon Educia are drept scop să dea sufletului şi corpului întreaga frumuseţe si perfecţiune“, susţine Crina Lazea

educatia

 

Raportul anual de evaluare interna a calitatii Liceul cu Program Sportiv Arad

Raportul anual de evaluare interna a calitatii: <-> Raport

Organigrama Liceul cu Program Sportiv Arad

Organigrama Liceul cu Program Sportiv Arad

ANUNT CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU 2016

ANUNT CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU 2016

Click aici =-> DETALII ANUNT CONCURS ADMINISTRATOR PATRIMONIU

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA CSS GLORIA ARAD

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA CSS GLORIA ARAD

Link PDF click aici: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA CSS GLORIA ARAD

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

LINK VARIANTA PDF: PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

ANUNŢ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

                      LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD  

 

         Organizează concurs în data de  10.03.2015  ora 10,00 pentru ocuparea postului de îngrijitor I  (M/G) din cadrul   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD, durată nedeterminată   

 Având în vedere :

Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Liceul cu Program Sportiv Arad organizează în data de 10.03.2015, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor I (M/G.)

 1. Condiţii generale de ocupare a postului .

 

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
 2. Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit ;

 

 1. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

 

 1. Are capacitatea deplină de exerciţiu ;

 

 1. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 1. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

 

 1. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 1. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de îngrijitoare .

 

 • Studii generale sau studii medii :
 • Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ ;
 • Abilităţi pentru munca în echipă ;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
 • Disponibilitate pentru munca în două schimburi ;
 • Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat ;
 • Răspunde de inventarul încredinţat ;
 • Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului ;
 • Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sala fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

 

 • Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.

 

 

 • Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul va consta în : 

 

1.Proba scrisă : test grilă

 1. a) Data şi ora desfăsurarii : 10 martie 2015 ora 10,00
 2. b) Locul desfăşurării: Liceul cu Program Sportiv Arad str.Independentei nr. 3

2.Proba practică

 1. a) Data şi ora desfăşurării : 10 martie 2015 ora 12,00.

b)Locul desfăşurării : Liceul cu Program Sportiv Arad str.Independenţei nr.3

 

3.Interviu

 1. a) Data şi ora desfăşurării : 10 martie 2015 ora 14,00
 2. b) Locul desfăşurării : Liceul cu Program Sportiv Arad str.Independentei nr.3

 

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte.

 

CALENDARUL CONCURSULUI 

 

Dosarele  de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Arad, conform graficului .

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele  lucrătoare, telefonic la nr. 0357/409916, sau personal la secretariatul  instituţiei, între orele 9,00-12,00.

Concursul se va desfăşura  la sediul Liceului  cu Program Sportiv Arad, conform graficului de mai jos :

 

Etapa de concurs     Data / Perioada
Publicarea anuntului 05.februarie.2015
Înscrierea candidatilor 02 martie -06.martie 2015
Evaluarea dosarelor 09 martie 2015
Afisarea rezultatelor în urma selectiei  dosarelor 09 martie 2015
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 9  martie 2015, între orele 9-14
Afişarea soluţionării contestaţiilor 9  martie 2015, afisare intre 14 -15
Probă scrisă, practică/interviu 10 martie 2015, ora 10 – proba scrisă

10 martie 2015 – ora 12 –   proba practica

10 martie 2015 – ora 14 – interviu

Afişarea rezultatelor 10 martie 2015, ora 15
Depunerea contestaţiilor 11 martie 2015 – între orele 9-14
Solutionarea contestaţiilor 12 martie 2015, ora 15
Afişarea rezultatelor finale 13 martie 2015, ora 14

 

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie:

 

 • Tematica

Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ.

Metode de dezinsecţiei  ţi dezinfecţiei.

 

 • Bibliografia

Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă :

Legea nr.307/2006 referitoare la apărarea împotriva incediilor

 

 

 

DIRECTOR,                                                SECRETAR SEF,

Prof.Bogdan  Lucia                                     ec. Dima Gabriela

„Înscrierea în învăţământul primar 2016-2017”


 

1. Descrierea unităţii de învăţământ:

Liceul cu Program Sportiv Arad

Str. Independenţei nr. 3

Tel. / Fax. : 0357/409916

Program secretariat: 8:00-18:00

2. Oferta pentru înscrierea în învăţământul primar:

Clasa pregătitoare – 1 clasă – 25 elevi.

Există posibilitatea orgănizării procesului de învăţământ în cadrul unităţii şcolare, săli de clasă dotată corespunzător, mobilier, material didactic, saltele, etc, personal didactic bine pregătit profesional.

Circumscripţia şcolară

3.  Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017.

www.edu.ro

„Înscrierea în primar 2016-2017” „Acte normative”.

4.  Informaţii pentru părinţi;

Copii care implinesc 6 ani intre 1 septembrie 2016 si 31 decembrie 2016 inclusiv pentru a putea fi inscrisi in clasa pregatitoare, au nevoie de evaluare psihosomatica.
Evaluarea psihosomatica se poate face la Colegiul Tehnic de Constructii si Protectie a Mediului, cladirea fostei scoli gimnaziale nr.6, Arad, str. Hateg nr. 3, telefon: 0257/243066 conform urmatorului program:

 • 23-26 februarie 2016 orele 12:00-18:00;
 • 29 februarie – 4 martie 2016 orele 10:00-18:00;
 • 07 martie – 11 martie 2016 orele 11:00-18:00;
 • 14 martie – 16 martie 2016 orele 12:00-18:00.

www.edu.ro

Programul de învăţământ: 8:00 – 12:00.

ZIUA PORTILOR DESCHISE la Liceul cu Program Sportiv Arad str. Independentei nr. 3, se va organiza in data de 29.02.2016 intre orele 08:00-18:00.

 • Vor fi facilitate comunicari cu parintii copiilor interesati de activitatea clasei pregatitoare, pentru anul scolar 2016-2017, parintii si copii pot vizita spatiile dedicate clasei pregatitoare, vor purta discutii cu conducerea scolii, invatatoarea care preda la clasa pregatitoare, reprezentanti ai parintilor eleviilor care frecventeaza clasa pregatitoare in anul scolar 2015-2016, precum si cu alte persoane desemnate de conducerea scolii.
 • Planificarea sedintei cu parintii copiilor interesati de activitatea clasei pregatitoare pentru anul scolar 2015-2016: 26.02.2014 ora: 16:00.
 • Inscrierea in invatamantul primar 2014 circumscriptii scolare – arondarea strazilor din municipiu la unitatea de invatamant.

* Liceul cu Program Sportiv Arad *   <=>   str. Lacrimioarelor -str. Orizontului-str. D. Tichindeal-str.Mimozei-Str.Diana-str. Magurei-Linia de cale ferata Arad-Pecica-Str.Bucuresti-Str.Petru Maior-Str.Dambovitei.

Numarul TelVerde disponibil in intervalul orar: 08:00-16:00 – 0800816257.

SITE ISJ ARAD: www.isjarad.ro Sectiunea Inscrieri in Invatamantul Primar 2016.

Criterii specifice de departajare pentru

înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

 

 

Consiliul de administraţie al Liceului cu Program Sportiv Arad, propune următoarele criterii specifice de departajare pentru înscrierea copiilor în grupa pregătitoare, în cazul în care există mai multe cereri din afara circumscripţiei decât locuri libere şi care se aplică în situaţia în care pe ultimele locuri există copii aflaţi la egalitate din punctul de vedere al criteriilor menţionate în Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016/2017 şi în conformitate cu art. 10, alin.(5):

 

 1. Cel puţin unul dintre părinţi au locul de muncă în circumscripţia şcolară;
 2. În cazul în care bunicii copilului au domiciliul în circumscripţia şcolară şi declară pe propria răspundere că au în grija lor copilul.


Sarcina pe saptamani cu poze Anunturi auto gratuite Statistici Containere Modulare Decoratiuni interioare vintage Containere Monobloc