Monthly Archives: februarie 2015

ANUNŢ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD

                      LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD  

 

         Organizează concurs în data de  10.03.2015  ora 10,00 pentru ocuparea postului de îngrijitor I  (M/G) din cadrul   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD, durată nedeterminată   

 Având în vedere :

Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Liceul cu Program Sportiv Arad organizează în data de 10.03.2015, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de îngrijitor I (M/G.)

 1. Condiţii generale de ocupare a postului .

 

 1. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România;
 2. Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit ;

 

 1. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

 

 1. Are capacitatea deplină de exerciţiu ;

 

 1. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 1. Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

 

 1. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 1. Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de îngrijitoare .

 

 • Studii generale sau studii medii :
 • Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ ;
 • Abilităţi pentru munca în echipă ;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Disponibilitate pentru desfăşurarea activităţi în weekend;
 • Disponibilitate pentru munca în două schimburi ;
 • Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat ;
 • Răspunde de inventarul încredinţat ;
 • Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;
 • Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului ;
 • Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sala fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;

 

 • Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.

 

 

 • Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul va consta în : 

 

1.Proba scrisă : test grilă

 1. a) Data şi ora desfăsurarii : 10 martie 2015 ora 10,00
 2. b) Locul desfăşurării: Liceul cu Program Sportiv Arad str.Independentei nr. 3

2.Proba practică

 1. a) Data şi ora desfăşurării : 10 martie 2015 ora 12,00.

b)Locul desfăşurării : Liceul cu Program Sportiv Arad str.Independenţei nr.3

 

3.Interviu

 1. a) Data şi ora desfăşurării : 10 martie 2015 ora 14,00
 2. b) Locul desfăşurării : Liceul cu Program Sportiv Arad str.Independentei nr.3

 

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 puncte.

 

CALENDARUL CONCURSULUI 

 

Dosarele  de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Arad, conform graficului .

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele  lucrătoare, telefonic la nr. 0357/409916, sau personal la secretariatul  instituţiei, între orele 9,00-12,00.

Concursul se va desfăşura  la sediul Liceului  cu Program Sportiv Arad, conform graficului de mai jos :

 

Etapa de concurs     Data / Perioada
Publicarea anuntului 05.februarie.2015
Înscrierea candidatilor 02 martie -06.martie 2015
Evaluarea dosarelor 09 martie 2015
Afisarea rezultatelor în urma selectiei  dosarelor 09 martie 2015
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 9  martie 2015, între orele 9-14
Afişarea soluţionării contestaţiilor 9  martie 2015, afisare intre 14 -15
Probă scrisă, practică/interviu 10 martie 2015, ora 10 – proba scrisă

10 martie 2015 – ora 12 –   proba practica

10 martie 2015 – ora 14 – interviu

Afişarea rezultatelor 10 martie 2015, ora 15
Depunerea contestaţiilor 11 martie 2015 – între orele 9-14
Solutionarea contestaţiilor 12 martie 2015, ora 15
Afişarea rezultatelor finale 13 martie 2015, ora 14

 

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de îngrijitor de curăţenie:

 

 • Tematica

Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ.

Metode de dezinsecţiei  ţi dezinfecţiei.

 

 • Bibliografia

Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă :

Legea nr.307/2006 referitoare la apărarea împotriva incediilor

 

 

 

DIRECTOR,                                                SECRETAR SEF,

Prof.Bogdan  Lucia                                     ec. Dima Gabriela

Prin continuarea navigării pe acest site sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie. Detalii

Acest site folosește tehnologia modulelor cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă veți continua să utilizați acest site fără a modifica setările cookie ale browser-ului dumneavoastră sau dacă dați click pe butonul "Accept", atunci sunteți de acord cu utilizarea acestei tehnologii pe site-ul nostru.

Închide